Psychoterapia Gestalt Bochnia 

    Psychoterapia Gestalt stawia sobie za cel nie tylko pomaganie osobom „chorym” – w koncepcji tej jest miejsce zarówno dla osób, które doświadczają problemów natury egzystencjalnej, samotności, żałoby, wewnętrznego konfliktu, trudności natury seksualnej, depresji jak również i dla tych, którzy pragną rozwijać się osobiście, poszerzać własny potencjał i możliwości.

   Psychoterapia prowadzona w nurcie Gestalt jest twórczym procesem zmieniania przez klienta świadomości własnych zachowań, zmierza w kierunku całościowej integracji, poszerzenia świadomości i poznania samego siebie. Jest swego rodzaju daleką podróżą w głąb siebie, w czasie której klient odkrywa swoje możliwości, uczy się przekształcać sztywne nawykowe zachowania w elastyczny system wspierania samego siebie, dzięki zasobom własnym oraz bogactwu wiedzy terapeuty.

    Gestalt kładzie największy nacisk na relację dwóch osób, zaś terapeuta poprzez bezpośrednie bycie w „tu i teraz” z klientem nie zmierza do wyjaśnienia źródeł naszych trudności, lecz do wypróbowywania nowych rozwiązań.

      „Po co kaleczyć sobie palce, nieustannie rozgrzebując ziemię z naszego ogrodu i próbować wyciągnąć z niej wszystkie kamienie? W każdym razie wyczerpie nas to bez reszty: Im bardziej drążymy tym więcej ich znajdujemy. Mimo całego wysiłku w mojej glebie zawsze pozostaną jakieś kamienie. A gdybym tak zachował siły żeby podlewać moje kwiaty? Albo, żeby je posadzić choćby na kamieniu?” (Serge Ginger „Sztuka kontaktu”). 

    Kontakt pomiędzy terapeutą i klientem, jaki ma miejsce każdorazowo w gabinecie daje możliwość tworzenia autentycznej relacji i to ona właśnie jest największym czynnikiem leczącym w psychoterapii Gestalt. Relacja terapeutyczna jest dialogiem, egzystencjalnym spotkaniem bez ról i masek dwojga osób: terapeuty i klienta. Daje możliwość bycia sobą wyjątkowym i niepowtarzalnym poprzez ujęcie fenomenologiczne, kładące nacisk na bezpośrednie i subiektywne przeżycie, na osobisty opis zjawiska bez jego interpretacji, na konkretne odczucia przeżywane „tu i teraz”.

     Psychoterapia Gestalt zakłada, iż każdy z nas jest zdolny do samoregulacji (inaczej: twórczego przystosowania), co znaczy, że posiada potencjał, który daje mu możliwości do zaspokajania własnych potrzeb, samodzielnego podejmowania decyzji i do kierowania swoim życiem. Człowiekowi przeszkadzają w osiągnięciu celów jego własne bariery i przekonania nabywane od dzieciństwa. Gestalt pokazuje klientowi, że dopóki uważa on, iż za jego decyzje i problemy odpowiedzialni są inni, dopóty nie jest on w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje życie i zmieniać je tak, aby poczuć się w pełni autorem swojego losu. W procesie psychoterapii to stopniowe przejmowanie odpowiedzialności za własne życie dokonuje się na drodze poszerzania świadomości samego siebie (ang. awareness), na skutek czego klient podróżując po niezbadanych wcześniej obszarach swojej świadomości staje się coraz bardziej świadomy swoich doznań fizycznych, uczuć i myśli, staje się coraz bardziej sobą samym.

     Podsumowując, w Gestalcie nie chodzi o to, by zrozumieć, analizować lub interpretować wydarzenia, zachowania czy uczucia, a raczej dopomóc w uzyskaniu ogólnej świadomości o naszym sposobie funkcjonowania, procesach twórczego dostosowania do otoczenia… 

(Serge Ginger „Sztuka kontaktu”).

krzesla